Terapie specjalistyczne w naszej placówce

 • Terapie specjalistyczne w naszym przedszkolu

  Nasze przedszkole zapewnia zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Nasi specjaliści, którzy prowadzą zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem:

 • pani Patrycja P. - koordynator zespołu, terapeuta

  Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z diagnozą i terapią, a także oligofrenopedagogikę. Jest również absolwentką kursów arteterapii oraz propedeutycznego kursu pedagogiki Montessori. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. W naszej placówce poza prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi, pani Patrycja nadzoruje cały zespół terapeutyczny.

  pani Anna M. - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta

  Ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie surdopedagogiki, a także terapię pedagogiczną z oligofrenopedagogiką. Obecnie kształci się z Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz z zajęć z elementami arteterapii. Zajmuje się również zaburzeniami Integracji Sensorycznej oraz zaburzeniami w spektrum autyzmu i zespołu Aspergera.

  pani Marzena B.-M.- pedagog specjalny, terapeuta SI

  Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, oligofrenopedagogikę, zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną oraz wspieranie i edukację osób z autyzmem. Posiada uprawnienia terapeuty Integracji Sensorycznej II stopnia. Uczestniczka konferencji na temat autyzmu i absolwentka wielu kursów. Twórczyni wielu programów terapeutyczno-artystycznych opartych na tworzeniu rękodzieła w różnych technikach. Wolontariusz i pracownik świetlic terapeutycznych i socjoterapeutycznych, nauczyciel wspomagający, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju.
  W naszym przedszkolu prowadzi terapię SI dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

  pani Paulina - oligofrenopedagog, terapeuta

  Ukończyła pedagogikę, oligofrenopedagogikę, a także terapię pedagogiczną i rewalidacyjną. Obecnie kształci się z zakresu Integracji Sensorycznej. Pracuje jako oligofrenopedagog i nauczyciel wspomagający w szkole.
  W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

  pani Elżbieta - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta
  pani Magdalena J. - psycholog

  Od ponad 22 lat pracuje jako psycholog dziecięcy. Głównym miejscem jej pracy jest szkoła podstawowa (dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), jednak od prawie 14 już lat pracuje także z małymi dziećmi, prowadząc zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania.
  Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, dodatkowo szkoliła się w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces (2-letnie studium w Warszawie). Uzyskała też dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej (studia podyplomowe) oraz uprawnienia terapeuty: integracji międzypółkulowej, kinezjologii, stymulacji sensorycznej. Posiada certyfikaty CTP uprawniające do globalnej diagnozy profilu psychoedukacyjnejgo metodą PEP-R; oraz KOPR i KOZE (Komlogo). W ciągu całej swojej drogi zawodowej odbyła niezliczoną ilość szkoleń/warsztatów, które ciągle podnoszą jej kompetencje zawodowe i wzbogacają warsztat pracy.
  Jeżeli chodzi o pracę z dziećmi zgadza się i podziela zdanie z Paulo Coehlo: Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się — ze wszystkich sił — tego, czego pragnie.

  pani Katarzyna - psycholog
  pani Marta - logopeda
  pani Beata - logopeda i neurologopeda

  Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność logopedia. Naukę kontynuowała na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, surdologopedii i neurologopedii. Ukończyła kursy z diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz z metod aktywizujących i uspołeczniających w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
  W naszym przedszkolu pracuje jako logopeda i neurologopeda z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

  pani Aleksandra K. - logopeda, neurologopeda
  pani Magdalena K. - fizjoterapeuta

  Absolwentka AWF na kierunku wychowanie fizyczne i fizykoterapia. Od wielu lat pracuje jako fizjoterapeuta, zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.
  W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

  Nasze gabinety, w których prowadzone będą zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem:

  • gabinet do pracy z logopedą oraz neurologopedą, psychologiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem
  • gabinet do terapii pedagogicznej, terapii ręki, terapii zwiększającej kompetencje społeczno-emocjonalne
  • gabinet do rehabilitacji oraz zajęć z integracji sensorycznej SI