Terapie specjalistyczne w naszej placówce

 • Terapie specjalistyczne w naszym przedszkolu

  Nasze przedszkole zapewnia zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Nasi specjaliści, którzy prowadzą zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem:

 • pani Patrycja P. - koordynator zespołu

  Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z diagnozą i terapią, a także oligofrenopedagogikę. Jest również absolwentką kursów arteterapii oraz propedeutycznego kursu pedagogiki Montessori. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. W naszej placówce – poza prowadzeniem zajęć terapeutycznych – pani Patrycja nadzoruje cały zespół terapeutyczny.

  pani Magdalena J. - psycholog

  Pracę psychologa dziecięcego wykonuje od ponad 22 lat. Głównym miejscem jej pracy jest szkoła podstawowa, gdzie zajmuje się dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jednak od prawie 14 już lat współpracuje także z przedszkolakami, prowadząc zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania.
  Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dodatkowo szkoliła się w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces (2-letnie studium w Warszawie). Uzyskała też dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej (studia podyplomowe) oraz uprawnienia terapeuty w obszarach: integracji międzypółkulowej, kinezjologii i stymulacji sensorycznej. Posiada certyfikaty CTP uprawniające do globalnej diagnozy profilu psychoedukacyjnego metodą PEP-R oraz KOPR i KOZE (Komlogo). W ciągu całej swojej drogi zawodowej odbyła niezliczoną ilość szkoleń/warsztatów, które ciągle podnoszą jej kompetencje zawodowe i wzbogacają warsztat pracy.
  Jeżeli chodzi o pracę z Dziećmi, zgadza się z Paulo Coehlo: „Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się — ze wszystkich sił — tego, czego pragnie”.

  pani Beata - logopeda i neurologopeda

  Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność logopedia. Naukę kontynuowała na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, surdologopedii i neurologopedii. Ukończyła kursy z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz z metod aktywizujących i uspołeczniających w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. W naszym przedszkolu pracuje jako logopeda i neurologopeda z podopiecznymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

  pani Magdalena K. - rehabilitant

  Absolwentka AWF na kierunku wychowanie fizyczne i fizykoterapia. Od wielu lat pracuje jako fizjoterapeuta – zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi.
  W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia dla podopiecznych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

  pani Sandra H. - pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

  Jako nauczyciel, opiekun i wychowawca pracuje od 6 lat. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (studia magisterskie o specjalności pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna). Ukończyła też studia podyplomowe z obszaru pedagogiki przedszkolnej Marii Montessorii, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach (m. in. „Diagnoza i terapia ręki” – I i II stopień, „Instruktor rekreacji ruchowej”, „Język migowy” – poziom I o profilu społecznym, „Kurs kierownika wycieczek oraz wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży”, „Rozszerzony kurs pierwszej pomocy”, „Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego”, „Karta Oceny Zachowania i Emocji” czy „Karta Oceny Gotowości Szkolnej”). Niedawno rozpoczęła staż na stopień nauczyciela mianowanego.
  Jest twórczynią programu autorskiego z elementami języka migowego oraz terapii ręki „Migaj z Kotką Migotką”, który realizuje w naszym Przedszkolu w ramach zajęć dodatkowych.

  pani Magdalena M. - pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

  Nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny. Ukończyła studia pedagogiczne na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek: pedagogika o specjalności edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz – w ramach drugiej specjalności – pedagogika rewalidacyjna). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
  Jak wszyscy nasi pracownicy, nieustannie podnosi swoje kompetencje i doskonali warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach (np. „Zachowania trudne u dzieci w przedszkolu i szkole”, „Emocje i potrzeby”, „Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu. Wprowadzenie do autyzmu”, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca”, „Metody pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”, „Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera”, „Diagnozowanie dziecka z autyzmem na podstawie obserwacji i dokumentacji PPP”, „Dieta dziecka z autyzmem”, „Interdyscyplinarne oraz wieloaspektowe ujęcie diagnozy i jej rola w procesie edukacyjno-terapeutycznym” – IV Konferencja Pedagogiczno-Logopedyczna zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie oraz Katedrę Pedagogiki i Psychologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole”, „Pedagogika zabawy w czterech porach roku”, „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej” – szkolenie zorganizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, „Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki, czyli jak sprawić, by czerpać radość z działań integracyjnych dla dzieci i dorosłych”, „Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka”, „Karty dialogowe w pracy z dziećmi i młodzieżą”, „Trening koncentracji dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dzieci z deficytem uwagi”, „Analiza zachowań trudnych dzieci i uczniów z autyzmem”, „Rozszerzony kurs pierwszej pomocy”, „Kurs terapii behawioralnej”, „Karty Oceny Zachowania i Emocji”, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”, „Karty Oceny Gotowości Szkolnej” i w wielu innych).

  pani Justyna M. - terapeuta SI
  pani Dagmara - terapeuta SI
  pani Klaudia - rehabilitant
  pani Bożena - pedagog specjalny

  Nasze gabinety, w których prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem:

  • gabinet do pracy z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem
  • gabinet do terapii pedagogicznej, terapii ręki, terapii zwiększającej kompetencje społeczno-emocjonalne
  • gabinet do rehabilitacji oraz zajęć z integracji sensorycznej SI